You are currently viewing За Драмата През Вековете

За Драмата През Вековете

Всеки един от нас е толкова различен на ниско, конкретно ниво… И в същото време на по-високо, по-абстрактно ниво, всички сме едни и същи.

Това е драмата на Вековете…

Хора, които живеят „долу“ и се фокусират върху нещата, по които се различаваме

СРЕЩУ

Хора, които живеят „горе“ и се фокусират върху нещата, по които си приличаме

А всъщност трябва да обитаваме и двете места едновременно…

===========================

We’re so different and unique on a lower, concrete level, and on a higher, more abstract level, we’re all the same.

That’s the drama of the ages…

People who live „down“ and focus on differences

VS

People who live „up“ and focus on similarities

We actually must do both…

Вашият коментар